2020 Stämman FAQ

Webmaster: Arne Hjelte

Ansvarig utgivare: Styrelsen

Uppdatera hemsidan genom att trycka på 

Besöksadress: Plangatan 1-8, 441 30 Alingsås     

Organisationsnummer: 764000-0811
Fastighetsbeteckning: Hill 1

E-postadress: brfalstromer@gmail.com

Ring i första hand föreningens jourtelefonnummer:

0767-010422

Felanmälan via HSB: Läs mer!

Det goda boendet

Våra medlemmar skall känna att de bor i en trivsam, trygg och ekonomiskt välskött förening där nödvändigt underhåll samt andra förbättringsåtgärder är i fokus och där styrelsen är lyhörd för medlemmarnas åsikter och förslag dock med att majoritetens vilja och stämmobeslut gäller.

Gästlägenheten

Information

Bokning

OBS! Vidarebefordra mailet med bokningsbekräftelsen till brfalstromer@gmail.com.

Minol

Kolla din el- och vattenförbrukning

Logga in på minowebben för att följa din förbrukning av el och vatten dag för dag!

Läs mer om IMD!

Lägenhetsöverlåtelser

Pubilcerad 2015-06-03 kl 23:30

Att tänka på vid försäljning av lägenhet.

Läs mer!

Fjärrvärmen

Uppdaterad 2020-03-20
kl 11:00

Förbrukning och kostnader

Läs mer!

Handdukstork och golvvärme

Vad gäller?

Läs mer under Medlemsinformation/

Renovering

Ekonomirutan
Publicerad 2019-12-11
kl 23:45

Läs mer!

Hillsalen

Vill du hyra Hillsalen?

Kontakta PRO Alingsås
Bo Hallberg,

0706-433463

Kalender


Frågor och svar -
Årsredovisningen för 2019

Publicerat 2020-05-18 kl 10:30

Uppdaterat 2020-05-30 kl 23:10


Gästlägenheten
123 nätter gav en inkomst på 21 525 kr. Det är 175:- per natt och inte de 300:- alt 250:- som är kostnaden enl vår hemsida


Styrelsens svar:

Observera att det står antal personnätter, vilket innebär att det under ett dygn i gästlägenheten (300 kr) kan vara från en till fyra personer. Boendet i gästlägenheten debiteras per dygn och inte efter antal boende i gästlägenheten. 

Totalt var gästlägenheten uthyrd under 87 nätter. 


Hillsalen
Total inkomst 2019 var 80 025 kr.  Vad blir den 2020 när PRO hyr? Enl rykte betalar de 140 000 kr per år.
De kan även hyra ut i sin tur. Hyr de ut motsvarande blir deras nettohyra ca 5 000 kr per månad för en möblerad och utrustad lokal. (60 000 kr per år)
Vi renoverade lokalen för 700 000 kr 2009, men en avskrivning på 5 år blir det 140 000 per år och om man tänker längre avskrivning t ex 20 år blir det 35 000 per år.
Är behov av framtida renovering inkluderat i PRO’s hyra?
Att vi som medlemmar har blivit av med vår medlemslokal tar jag inte ens upp.


Styrelsens svar:

Svaren på dessa frågor kommer i det sammanställda motionshäftet (Motion nr 10) som förhoppningsvis kommer att mailas ut under måndagen den 18/5 samtidigt som den tryckta årsredovisningen delas ut.
Bifogar dessutom ett bildspel i pdf-format över uthyrningen av Hillsalen till PRO som utgjorde underlag för beslutet.

Enligt avtalet med PRO skall de återställa salen i det skick den var då uthyrningskontraktet trädde i kraft. De har fullt ansvar för Hillsalen även beträffande glaskross etc. Allt finns reglerat i upprättat hyresavtal.


Underhåll
Enl uppgift har inget underhåll genomförts, men gamla tvättstugan i 3A/B har gjorts om till styrelserum. Budget för detta godkändes väl under 2019? Styrelsen visste ju att de inte kunde vara i Hillsalen längre eftersom den hyrdes ut.


Styrelsens svar:

Ja, det är riktigt. Budgeten för 2020 behandlades på ett budgetmöte i november 2019. Då togs en utgiftspost med för en investering, ej underhåll, för ombyggnad av den tidigare tvättstugan till ett styrelserum.
Om vi hade renoverat/förbättrat tvättstugan till en uppfräschad tvättstuga hade det varit fråga om ett underhåll.

Detta kommer dock att redovisas först på föreningsstämman 2021 som kommer att behandla räkenskaperna för 2020.


Medlemsaktiviteter

Aktivitetsdagen på våren var en städdag. Hur mycket sparade föreningen på vårt gemensamma arbete? Beskrivs bara som samvaro.
Träffpunkt Hill var helt privat intiativ av Rolf Hedberg och styrelsen kan absolut inte ta åt sig någon ära av detta. Pga uthyrningen av Hillsalen försvann dessutom lokal att träffas i.


Styrelsens svar:

Aktivitetsdagen på våren, liksom på hösten (då vi haft en sådan) är en kombinerad arbets-/städ och samvarodag med uppgifter anpassade efter var och ens förutsättningar. Redovisning av genomförda insatser har efter varje städdag redovisats noggrant på hemsidan.

Vi har dock inte satt någon peng vad föreningen tjänat på dessa gemensamma insatser.

Tycker du att vi borde gjort sådana uträkningar?


Träffpunkt Hill

Tycker du att styrelsen genom skrivningen i årsredovisningen tagit åt sig av äran för dessa träffar?

Jag kan inte se annat än att det står att initiativet till dessa träffar tagits av Rolf Hedberg. Föreningsstämman 2018 behandlade en motion av Rolf Hedberg om Social kommitté. Styrelsen ställde sig positiv till motionen vilket även blev stämmans beslut.

Vi tyckte det var viktigt att få med dessa träffar som en medlemsaktivitet inom ramen för årsredovisningen.

Vi tyckte det var viktigt att få med dessa träffar som en medlemsaktivitet inom ramen för årsredovisningen även om Rolf Hedberg med flera stått för planeringen och genomförandet.

Det har aldrig funnits en tanke från styrelsens sida att ta åt sig äran av detta.
Möjligheten att träffas i Hillsalen eller annan lokal är naturligtvis inte borta.


Pågående projekt
Förutom 4:e våningen står även Balkongprojektet med.
Kostnaden för detta nerlagda projekt var under året 108 788 kr. Vad var det som kostade så mycket? Vad jag förstår ställde leverantören upp och visade på gården utan att debitera. Det otroligt dåliga underlaget vi fick ut kostade väl inte så mycket.


Styrelsens svar:

Ja, Balkongprojektet finns med i årsredovisningen för 2019 eftersom det i allra högsta grad levde då.

Föreningen hade inga kostnader för entreprenörens insatser under resans gång och självklart inte heller inför och under balkongvisningen, häri inräknat underlagen i form av broschyrer.

Det är tråkigt att du tycker att underlagen som presenterades var dåligt. Det är din uppfattning som får stå för dig.
Vi kan undra vad du mer förväntar dig som underlag?

Utgiftsposten för balkongprojektet på 108 000 kr är kostnader för betongprovtagning och undersökning av balkongernas status.

Undersökningen syftade till att bestämma balkongernas allmänna kondition avseende bärighet och beständighet. I uppdraget ingick även förslag till åtgärder och en kostnadsuppskattning för eventuella reparationsåtgärder.
Styrelsen har informerat samtliga medlemmar/delägare i skrivelse daterad 2019-10-24 om detta. Länk till skrivelsen!


-------------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-28 kl 15:00

Hej Arne
Fortsätter vår dialog på ett nytt mail och skriver till dig då det känns som det är du och inte styrelsen som helhet som svarar.

Hej!


Styrelsens svar:
Alla inkomna frågor stäms av med styrelsen via brf-mailen.


Gästlägenheten
I regelverket står att medlem får ha högst 3 bokningar samtidigt.
Det ger 3 x 2 nätter max, dvs 6 nätter. Något alternativ med långtidsbokning finns inte med, inte förra året och inte idag, trots att detta tydligen kan göras.
Mottager gärna information om fakturering med namn.


Styrelsens svar:

Ja, det är riktigt. I samband med lägenhetsrenovering har vi godkänt en längre hyrestid, vilket godkänts av styrelsen.

Då det saknades andra bokningar aktuell tid godkändes den längre bokningen. Det gäller ju att få in pengar till gästlägenheten.

Vi skall ju hjälpas åt och hjälpa varandra. 

Jag kommer att kontakta föreningens revisor för att få hennes syn på denna fråga.

Läs mer om vad föreningens revisor angående fakturering:


Såg också att jag fått fel debitering när jag hyrde.
Fråga; vad skulle jag ha gjort om jag uppmärksammat felet?
Hyran är inbakad i hyresavin som betalas via autogiro. Kan därför inte ändra summan.
Vem skulle jag kontaktat?
Hur kan det bli fel när jag gör en bokning via ett datasystem?
Var sitter den mänskliga 


Styrelsens svar:

Du kunde ju kontaktat mig (Arne eller någon annan i styrelsen) om du hade uppmärksammat det.

Jag (Arne) har dock inte uppmärksammat det förrän nu och gör ingen större affär av detta.

Den mänskliga faktorn är jag som fyller i ett underlag som skickas till HSB.

Bokningen av gästlägenheten sker via datasystem men där finns ingen koppling till fakturering såvida vi inte vill betala flera hundra i månaden.


Balkongprojektet
Du förstår inte kopplingen mellan otydliga underlag där 6 nya balkonger inte redovisas och min reaktion.
Om jag inte känner tillit till ett underlag måste det underkännas av mig.
Därav mitt Nej till balkonger.


Styrelsens svar:

Nej, förstår inte kopplingen.

Och du ställde inga ytterligare frågor med anledning av det undermåliga underlaget?

De sex balkongerna fanns redovisade i det dokument jag bifogade i mitt svar till dig.

-------------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-28 kl 15:00


Jag anser det mycket viktigt att den här informationen nedan tas in på vår föreningshemsida under frågor å svar, för våra medlemmars information.


Rubrik: Information från HSB-jurister till alla föreningar i vårt land.


Medlemmars frågor gällande vår Årsredovisning/medlemmars inlämnade motioner, gäller följande:

"Lagen för ekonomiska föreningar" (Kapitel 6, Paragrafer 31-32) säger:

Ifall frågor inte har besvarats i en medlems undringar kring Årsredovisningen eller i styrelsens motionssvar eller som upprepats till styrelsen i mail, så gäller detta:


Styrelsen måste skriva till medlemmar som ställt frågor till styrelsen som inte har besvarats, endast om de anser att "frågorna är av den art som kan skada föreningen", å påpeka detta till medlemmen.

Då kan den frågande medlemmen/medlemmarna kräva att frågorna ska lämnas till föreningens utsedda HSB-revisor. I vårt fall, alltså Markus Gustavsson, BoRevision.

Denne revisor har 2 veckor att ge ett utlåtande, å då ska detta/dessa skickas både till frågeställande medlem samt till styrelsen.

Om styrelsen vill skjuta upp behandlingen av motionerna till hösten, så får styrelsen bara göra detta ifall mer än 50% av medlemmarnas godkänner detta. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-28 kl 15:00
Reviderat 2020-05-28 kl 18:50

Då jag talade med HSB-juristerna Riks, även om våra planer på 4:e våningsbyggnationer med Serneke, sa de att "styrelsen har väl dessutom HSB-jurister inblandade förutom föreningens jurister, (vilka då? Jag har frågat tidigare efter namn å person/företag utan att få svar från er) som kan se till att medlemmarna är skyddade?". Ja, det hoppas jag sannerligen.

De sa att det gäller att styrelsen får adekvat hjälp att ta med alla tänkbara parametrar i avtalet, som t.ex att inte Serneke säljer byggprojektet till en annan part som ändrar i projektet så att det blir något helt annat än vad medlemmarna gett sitt "ja" till. 

Serneke sålde ju den omtalade fastigheten i Gbg till ett annat företag innan byggandet av det, det har ni säkert läst om..!

För byggföretag, för alla företag så är det ekonomi, att tjäna pengar det handlar om, medan för oss är det våra hem, vår livsmiljö, vår ekonomi som står på spel.

Ett företag kan även ha dotterföretag eller systerföretag.... som har en helt annan linje än det man har talat om. Så det gäller att syna det företag som ska skriva under...så att det hinns med innan påskrift.

Å vad händer om en byggherre skulle plötsligt gå i konkurs? Eller blir uppköpta? Vad händer då? Hur kan ni gardera att medlemmarna inte får en hög nota i ryggen från leverantörer som har fått löften om betalningar? 

När Serneke krävde hejdlöst mycket mer pengar än vad de föreslog från början, å de fick ändå detta beviljat, så borde de ta på sig kostnader ifall de skulle frångå planen som gavs från början, eller kanske vill ha ännu mer pengar, eller vill göra avkall på tidigare givna löften

Mycket att begrunda å tänka över, mina herrar.


Styrelsens svar:

Beträffande avtalet med Serneke för påbyggnadsprojektet.

Ja, vi håller med dig. Du har rätt i att det är mycket att begrunda.

Vi hanterar frågan inom styrelsen med såväl HSBs jurister som med annan juridisk kompetens och hjälpen är i högsta grad adekvat. Vi kan tillägga att det är ett välkänt bolag med stor expertis inom området. (tillagt 200528 kl 18:55)


Revisionsberättelsen är godkänd och underskriven. 

Beträffande lagen om ekonomiska föreningar och den paragraf du åberopar gäller om det är någon direkt felaktighet i årsredovisningen och som borde lett till någon ändring eller erinran i revisionsberättelsen. Det är det ju inte fråga om här.


Vi har fått klartecken, även detta från HSBs jurister, att frågeställningar i motionerna får vänta till extrastämman, såvida inte frågan gäller någon post i årsredovisningen för 2019.

Vi känner till den här bestämmelsen med 50% men vi gjorde annorlunda. Vi frågade motionsställarna om det var ok att behandla motionerna vid en extrastämma, när det är fysiskt möjligt att träffas. Vi har fått ett godkännande på detta.


-------------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-28 kl 15:00

Mail inkom 2020-05-27 kl 14:33

Mail besvarat 2020-05-30 kl 13:51

1

Jag begär åter svar på samtliga mina frågor ställda till styrelsen i maj 2020 och att de skrivs ut på föreningens hemsida utan refusion utan som frågeställningen är och svar från styrelsen.


Styrelsens svar: Med tanke på den mängd frågor som du bland annat producerat kan vi inte garantera svar på allt. Det står inte i vår makt.


2

Om frågorna inte besvaras blir det svårt att lämna ansvarsfrihet, och detta kanske skall skjutas på framtiden enär det är så mycket oklart.


Styrelsens svar: Ja, vi får ta den risken och det är inte aktuellt att skjuta frågan om ansvarsfrihet på framtiden. De punkter som finns angivna i dagordningen måste klaras av innan 30/6. Normalt brukar stämman gå på revisorernas förslag om ansvarsfrihet, men du avgör naturligtvis själv vilket beslut du fattar i denna fråga.

  

3

När det gäller årsredovisningen så redovisar yta på sidan 3. Verksamhetslokaler 822 kvm, Föreningslokaler 237 kvm, jag vill ha en fördelning på vilka lokaler detta är. Samt Hillsalens storlek och extrautrymmen.

Vilka avtal följer föreningen är hyressättningen lika för alla lokalinnehavare?

Har lokalinnehavarna extra förråd och parkeringsplatser utöver sina hyreslokaler?

När det gäller hyreslokalerna har samtliga lokalhurare individuell mätning av el och vatten?


Styrelsens svar: Verksamhetslokalernas belägenhet framgår av årsredovisningen sidan 3. Föreningslokal = Idéhuset som är en bostadsrättslokal.

Hillsalen 180 m2 + cirka 20 m2.

Vi försöker hålla en likvärdig hyressättning beroende på läge. Alla hyreslokaler har idag IMD på el, men inte på vatten.
Det pågår en övergång till IMD i samband med avtalsuppdatering.

Lokalinnehavarna har i vissa fall extra förråd, som ibland ingår i hyran och ibland extradebitering.


4

Jag vill också veta hur stor yta hobbylokalerna utgör och hur många dom är. Samt hur många extra förråd finns i föreningen?

Är samtliga förråd och hobbyrum till föreningens medlemmar eller är det uthyrda till icke boende här samma som garage och parkeringsplatser och betalar dom samma hyra som vi som bor här?


Styrelsens svar: Denna fråga har inte direkt med årsredovisningen att göra varför vi lämnar den obesvarad och kan återkomma med svar vid senare tillfälle.


5

Skyddsrummen har byggts om till källarförråd, vad händer om vi skulle befinna oss i en krissituation går förråden att återställa till skyddsrum?


Styrelsens svar: Har väl inte direkt med årsredovisningen för 2019 att göra men håll till godo!

Dessa källarförråd har funnit i 50 år. Om så skulle krävas vid kris har vi två dygn att återställa dessa till skyddsrum.

Men förmodligen kommer omvärldsbevakningen se till att vi har ännu längre tid på oss.


6

När det gäller 4:e våningen så kan Serneke sälja denna till annan byggmästare har föreningen lagt in någon klausul om att så inte skall ske?


Styrelsens svar: Vi hänvisar till informationen på hemsidan. Vi har tänkt på detta.


7

Vilken advokatfirma anlitades i 4:e våningen projektet? Det räcker inte med att ange sakkunnig hjälp anser jag utan att man får information om vilka som är inblandade.


Styrelsens svar: Information om detta lämnas inte ut. 


8

Försäkring här har man inte tagit upp att det är nytecknat en bostadsrättsförsäkring vilket är en miss då man på hemsidan uppmanar medlemmarna att stryka den i sin egen hemförsäkring och i samband med inflyttning upplyser att man skall teckna en sådan. Det borde vara tydliggjort i årsredoisningen.


Styrelsens svar: Vi behandlar nu årsredovisningen för 2019. Bostadsrättstilläggsförsäkringen kommer med i 2020 års redovisning.

Nyinflyttade får information om tilläggsförsäkringen.


9

I årsredovisningen står framtida utveckling och det handlar om underhållsplanen i samband med detta har styrelsen fattat några fler beslut på att göra investeringar i form av toaletter i 3A, eller göra om något annat utrymme som inte informerats? Vi bör veta vilka beslut som styrelsen tänkt göra förutom underhållsplanen som talar om löpande underhåll så kan inte nyinvesteringar som styrelselokaler mm ingå i underhållet.


Styrelsens svar: Toaletten i 3A är inte fråga om investering utan om underhåll. Några andra större beslut har inte fattats.

Inga övriga beslut i dagsläget.


10

Firmateckning där är det oklart eftersom Hanny Kärki avgick med omedelbar verkan hur fungerar det?


Styrelsens svar: Det är två i styrelsen som tecknar firma så det finns några ytterligare som svarar för detta även om Hannu avgått.


11

Vad är det för kursverksamhet som finns angivet som kostnader i årsredovisningen?


Styrelsens svar: Det är kostnaderna för en förtroendemiddag med revisorer, valberedning och styrelse med respektive.


12

Motrionsfrågeställningarna där är motionerna framflyttade till en extrastämma men frågorna måste besvaras. Så jag begär svar på samtliga frågor som handlar om de motionerna som jag ställt. Jag har sagt ja till att flytta fram dem till extra möte men inte att jag inte skall få svar på frågorna. Dessa svar har styrelsen ett ansvar att svara på.

Det finns regelverk som styr detta enligt lag.


Styrelsens svar: Motionsbehandlingen i sin helhet är framflyttad till en extrastämma. De frågeställningar som direkt berör årsredovisningen kommer att besvaras så fort som möjligt. 

Beträffande frågorna i motionerna kommer du att få svar på i samband med extrastämman såvida det inte framgår av styrelsens svar på motionerna i samband med extrastämman.


13

Det framgår under Ansvarsområden att vi har vicevärdskap! En helt ny information som inte framgått tidigare, Vad har ingått i detta eftersom jag har blivit hänvisad till HSB service. Detta borde ha informerats om tidigare och är det så att något stämmobeslut finns på att vi skall ha 2 stycken vicevärdar borde väl vi informerats om detta och inte fått det skrivet i en årsredovisning.

Vi behöver verkligen vicevärdar och då blir frågan natrulfitvis hur har detta ersatts ekonomiskt under året.

Vilken årsstämma har detta beslutats på och hur skall ersättning utgå? Men vilka arbetsuppgifter ingår? 


Styrelsens svar:

En helt ny information för dig kanske men inte för de flesta övriga medlemmar. Vicevärdskapet har hanterats inom styrelsen och till detta har även jourtelefonen kopplats.

I vicevärdskapet har ingått att hantera akuta situationer, lampbyten inom- och utomhus, uthyrning av såväl förråd som garageplatser.

Vicevärdskapet innebär dock inte åtgärder i lägenheter såvida det inte är reglerat i stadgarna. Då bostadsrättsägare önskar hjälp med någonting (avlopp etc) hänvisas till HSB (Se felanmälan på hemsidan) Däremot önskas avstämning med"vicevärd" så att fakturan kommer till rätt mottagare (föreningen eller brh). 
Det är viktigt att påpeka att vicevärdskapet inte innebär att någon ersättning utöver det av stämman beslutade arvodet inte utgår.

Styrelsens uppfattning är att detta har fungerat väl. Om någon anser annorlunda får man skriva en motion till nästa års stämma med begäran om att anställa en vicevärd, vilket innebär ökade kostnader.


-----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-30 kl 13:45
Mail inkom 2020-05-28 kl 12:04

Mail besvarat 2020-05-30 kl 13:45


NN:

Jag söker beslutsunderlag där medlemmarna godkänt uthyrning av Hillsalen. Samt vad som ingår i uthyrningen då kostnaderna för slitage mm belastar föreningen.


Styrelsens svar:

Styrelsen har tidigare svarat dig om bland annat slitage. Det finns inget beslutsunderlag där medlemmarna godkänt uthyrning av Hillsalen till PRO.


NN:

Samt beslutsunderlag för kostnader och ombyggnad av styrelserum. Jag hittar inte några beslut varken angående uthyrning, riktlinjer, beslut om att PRO skall erhålla intäkterna för uthyrning och kostnader för ombyggnation angående styrelserum i 3A.


Styrelsens svar:

Detta är ett styrelsebeslut som hanteras inom ramen för styrelsens ansvarsområde. Tids nog kommer redovisning. Vi har tidigare informerat om att vi avsatt 150 000 kr för ombyggnationen. För övrigt kommer nästa års årsredovisning (2020) att innehålla information om detta.


NN:

Jag önskar få dessa beslut då jag anser att de tillhör årsredovisningen och att det inte är omnämnt varken informerat till medlemmarna eller omskrivet att detta har skett utan det har endast skett muntligt från styrelsen.


Styrelsens svar:
Du får anse vad du vill men detta tillhör årsredovisningen för 2020 och som kommer att behandlas på årsstämma 2021.

Styrelsen har dock satt upp information i trapphusen 3A och 3B om störande verksamhet på grund av ombyggnad och asbestsanering m.m.


NN:

Jag eftersöker alltså medlemmarnas beslut.


Styrelsens svar:

Det finns inget medlemmarnas beslut. Vi har indirekt demokrati som innebär att stämman väljer en styrelse som hanterar såväl ekonomi och verksamhet under verksamhetsåret. Motsatsen är direkt demokrati då alla medlemmar samlas för att fatta beslut om allting.


-----------------------------------------------------------------------------------

Publicerat 2020-05-30 kl 23:15
Mail inkom 2020-05-24 kl 15:43

Mail besvarat 2020-05-30 kl 23:02

1

Finns avtal skrivna med Serneke eller annat byggföretag angående 4:e våningen


2

Det borde vara naturligt i dagsläget att veta om vi blir belagda med skadestånd om 4:e våningen läggs på is, finns det några klausuler inskrivna någonstans?


3

Vem eller vilka är det som förhandlar med Serneke eller annat byggföretag? Namn på dessa personer vore naturligt pga alla juridiska frågeställningar. 


4

Finns det juridisk hjälp och vem eller vilka är anlitade? Kostnader för detta kan ju bli stora om vi inte får information utan hörsägen.


5

Styrelsen hänvisar till 2019 men då hade vi inte en pandemi, vi hade inte konkurser och vi hade inte en osäker marknad som är svajig. Vi borde ta detta på allvar och pausa projektet.


6

Hur mycket har detta projekt kostat som pågått i  minst 8 år, styrelsen måste ju ha en kostnadskalkyl och redovisning för detta som vi bör få information om.


7

På min fråga angående hur mycket pengar som styrelsen har delegation på så får jag svar att ni har obegränsad delegation. Att sköta föreningens ekonomi och underhåll av gemensamma faciliteter handlar styrelsearbetet om helt klart, men det måste finnas en summa för delegationsbeslut där medlemmarna också är med.


8

Det är viktigt att styrelsen lyssnar på medlemmarna både vad gäller uthyrning av Hillsalen, Ombyggnation på 150.000.- av styrelserum pga Hillsalen hyrs ut, slitage mm kostnaden för Hillsalen var ju stor och eftersom det inte finns några avtal med PRO för slitage mm så känns det angeläget att väcka frågorna offentligt inom föreningen.


9

Motionernas frågor är inte tillfullo besvarade utan man hänvisar från styrelsen till 2019 års beslut bla, det är inte acceptabelt under rådande omständigheter när allt pausas. 


10

En extrastämma i rådande läge är ett krav, jag vill ha ett datum så jag kan förhålla mig till detta, I värsta fall får vi omvärdera detta datum.


Styrelsens svar:

Påbyggnadsprojektet har pågått en längre tid och det är också ett komplext projekt, så det gäller att skynda långsamt och med eftertanke så att inget missas. Det kan upplevas att ingenting hänt under de senaste åren men så är inte fallet.

Alla frågor du har kring detta i ditt mail har styrelsen dock beaktat.

Vi hänvisar dig till information på hemsidan om påbyggnadsprojektet.


Alla detaljfrågor kommer vi inte att besvara men vi har tagit hänsyn till de flesta krav och undringar.  

Beträffande de övriga frågorna av allmän karaktär du ställer har inte direkt med årsredovisningen att göra.

Punkt 8 har till exempel inte med årsredovisningen 2019 att göra.


Styrelsen har ingen möjlighet att nu, under rådande omständigheter, bestämma datum för extrastämma.
Det hoppas vi verkligen att du förstår.

Nej, vi har ingen möjlighet att serva dig med all information i pappersform. Det är ett orimligt krav!

HSB Brf Alströmer i Alingsås

Bostadsrättsföreningen med anor mitt i centrala Alingsås

50 år 2019